​ Egen plastfabrik

​  Specialist i rotationsstøbning

✓  Distribution direkte til lager

dansk_71english_77 deutch_74 linkedin_80

Dan hill plast a/s

Du kan skrive til os hos Dan hill plast a/s på dhp@dhp.dk hvis du har brug for en
erfaren plastproducent. Du kan også ringe til os på telefon 75 68 72 00. Du er
naturligvis altid velkommen på vores plastfabrik​

Salgs- og leveringsbetingelser

​Priser:

Priserne er excl. moms, hvor intet andet er aftalt skriftligt. Prislisterne er orienterende og gældende pris vil være den på ordrebekræftelsen opgivne.

Betaling:

Betalingsbetingelser for kundekonti er 30 dage netto fra fakturadato, hvor intet andet er aftalt skriftligt.

Opfylder køberen ikke betalingsvilkårene, eller anser sælgeren køberen for ikke at være i stand til at opfylde sine forpligtelser, kan sælgeren standse denne og senere leverancer, medmindre købesummen betales kontant eller betryggende sikkerhed stilles. Værktøj betales iflg. tilbud.

Levering:

Al forsendelse sker ab fabrik, hvor intet andet er aftalt. Forsendelse sker for modtagerens regning og risiko, hvor intet andet skriftligt er aftalt. Sælger forbeholder sig ret til at over-/underlevere med 10%.

Annullering:

Såfremt en ordre indkøbs- eller produktionsmæssigt er igangsat, kan annullering ikke finde sted.

Reklamation:

Reklamationer skal være skriftlige og fremsendt inden 8 dage fra leveringsdagen, med angivelse af fakturanummer, ordrenummer, tegningsnummer, ordrestørrelse, antal fejlemner samt reklamationsgrund, idet køberen i modsat fald fortaber ethvert krav mod sælgeren i henseende til det solgte gods. Sælgeren er ikke ansvarlig for udgifter og omkostninger i forbindelse med eventuelle krav uden efter forudgående skriftlig godkendelse af sælgeren.

Uden sælgerens forudgående tilladelse modtages varer ikke retur.

Force majeure:

Forsendelse eller udeblivelse af leverancen kan ikke gøres gældende mod sælgeren, såfremt den direkte eller indirekte er forårsaget af forhold, som ligger udenfor sælgerens kontrol, såsom strejke, lockout og anden form for force majeure.

​Erstatning:

For varer som er solgt efter at være behandlet eller forarbejdet af andre end sælgeren, gælder sælgers indeståelser kun i varen i den u-bearbejdede tilstand. Sælgeren er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af sælgeren eller hans folk. Sælgeren er således ikke ansvarlig for den skade, der hidrører fra fejl eller mangler i tegninger eller anvisninger. Tegninger og konstruktioner er udført i god tro, men sælger hæfter ikke for fejl hidrørende fra denne hvis ikke dette foreligger skriftligt fra sælgeres side. Sælger er i øvrigt kun ansvarlig for skade forvoldt i forbindelse med beregning og rådgivning, når ansvaret pådrages i direkte tilknytning til de af sælger leverede produkter.

Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller indirekte tab.

Sælger hæfter for solgte varer fra fakturadato og tre måneder frem under forudsætning af at disse lagres og benyttes på for danske forhold betrykkende måde.

Sælgers produktansvar kan ikke overstige sælgers forsikringsdækning.

I det omfang, sælgeren måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af den solgte vare - herunder videresalg - er køberen pligtig at skadeløsholde sælgeren for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod sælgeren i anledning af de solgte varer.

Værktøjer:

Her henvises til "Plastindustrien i Danmarks' standardbetingelser A 1991 for forme og værktøjer".

Vilkår:

Nærværende dokument indeholder alle vilkår angående varens køb og salg. Ingen ændring af disse vilkår kan ske uden skriftlig anerkendelse underskrevet af den part, som forpligtes herved. Ingen ændring i disse vilkår kan ske gennem anerkendelse eller godkendelse af ordreformularer, som indeholder herfra afvigende bestemmelser.

Gyldig fra 01.01.2004

​Kontaktoplysninger

Dan hill plast a/s

Telefon: +45 75 68 72 00

E-mail: dhp@dhp.dk​

Member of SP Group

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt